WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W dniach od 10 lutego do 14 lutego 2020 roku przyjmowane będą deklaracje kontynuacji uczęszczania dzieci do oddziału w kolejnym roku szkolnym.
 
Na wolne miejsca zostanie ogłoszona rekrutacja.
Będzie się ona obywać zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 09 stycznia 2020 roku zgodnie z  harmonogramem.
Poniżej zamieszczamy obowiązujący wzór wniosku wraz z załącznikami.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie/ przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające

Termin określony ustawowo tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego

(art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź. zm.)

od 10 lutego do 14 lutego 2020 r.

˟

2.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

o przyjęcie do:

  • przedszkola;

  • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 17 lutego do 28 lutego 2020 roku

01- 05 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 marca 2020 r.

15 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

 

od 16 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. 

15- 19 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

23 marca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr Wójta Gminy Zielonki - pobierz plik
Załącznik nr1 - pobierz plik
Załącznik nr2 - pobierz plik
Załącznik nr3 - pobierz plik
Załącznik nr4 - pobierz plik
Załącznik nr5 - pobierz plik
Załącznik nr6 - pobierz plik