WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W dniach 17 lutego - 28 lutego 2020 roku odbędzie się rekrutacja na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci spoza obwodu szkoły tj. poza miejscowością Owczary.
 
W załączeniu zamieszczamy stosowny wniosek wraz z załącznikami.

Wniosek  o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej - pobierz plik

OŚWIADCZENIE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA*) O ZAMELDOWANIU - pobierz plik

ŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ - pobierz plik

Informujemy, że w dniach 10-14 lutego 2020 roku przyjmujemy zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. miejscowości Owczary do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
 
Poniżej zamieszczamy obowiązujący wzór zgłoszenia wraz z załącznikiem tj. oświadczeniem rodzica.
 
Na wolne miejsca zostanie ogłoszona rekrutacja.

zarządzenie - pobierz plik
oświadczenie - pobierz plik
zgłoszenie - pobierz plik

W dniach od 10 lutego do 14 lutego 2020 roku przyjmowane będą deklaracje kontynuacji uczęszczania dzieci do oddziału w kolejnym roku szkolnym.
 
Na wolne miejsca zostanie ogłoszona rekrutacja.
Będzie się ona obywać zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 09 stycznia 2020 roku zgodnie z  harmonogramem.
Poniżej zamieszczamy obowiązujący wzór wniosku wraz z załącznikami.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie/ przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające

Termin określony ustawowo tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego

(art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź. zm.)

od 10 lutego do 14 lutego 2020 r.

˟

2.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

o przyjęcie do:

  • przedszkola;

  • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 17 lutego do 28 lutego 2020 roku

01- 05 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 marca 2020 r.

15 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

 

od 16 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. 

15- 19 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

23 marca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr Wójta Gminy Zielonki - pobierz plik
Załącznik nr1 - pobierz plik
Załącznik nr2 - pobierz plik
Załącznik nr3 - pobierz plik
Załącznik nr4 - pobierz plik
Załącznik nr5 - pobierz plik
Załącznik nr6 - pobierz plik

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Owczarach zawiadamia, że dysponuje wolnymi miejscami w klasie pierwszej ,do której prowadzi zapisy na kolejny rok szkolny.
 
Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać od 18 lutego do 1 marca br. w sekretariacie szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowością Owczary).
 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie placówki przyjmowane są na podstawie zgłoszenia.
 
Druki można pobrać w sekretariacie oraz ze szkolnej strony internetowej.
 
Jednocześnie zapraszamy serdecznie na dni otwarte w naszej szkole: 22 lutego (piątek) w godz. 16.00 - 18.00 oraz 22 lutego (sobota) w godz. 10.00 - 12.00

Załączniki:
Załącznik nr 1 - pobierz plik
Załącznik nr 2 - pobierz plik
Załącznik nr 3 - pobierz plik
Zarządzenie nr 6 - pobierz plik
Zarządzenie nr 10 - pobierz plik

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej (niewłaściwe skreślić) Szkoły Podstawowej w Owczarach na rok szkolny 2019/2020 - pobierz plik

W DNIACH 18 LUTEGO - 1 MARCA przyjmujemy wnioski wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Owczarach na rok szkolny 2019/2020.
 
Zamieszczamy  wniosek wraz z załącznikami oraz zarządzenia Wójta Gminy Zielonki określające terminy i zasady rekrutacji.
 
Jednocześnie zapraszamy serdecznie na dni otwarte w naszej szkole: piątek 22 lutego w godz. 16.00 - 18.00 oraz w sobotę 23 lutego w godz. 10.00 - 12.00
 
Będzie możliwość obejrzenia zaplecza dydaktycznego, zadania pytań nauczycielom, zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych organizowanych w placówce.
 
JESZCZE RAZ SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - pobierz plik
Załącznik nr 2 - pobierz plik
Załącznik nr 3 - pobierz plik
Załącznik nr 4 - pobierz plik
Załącznik nr 5 - pobierz plik
Załącznik nr 6 - pobierz plik
Zarządzenie nr 5 - pobierz plik
Zarządzenie nr 11 - pobierz plik
Dziennik Urzędowy - pobierz plik

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej (niewłaściwe skreślić) Szkoły Podstawowej w Owczarach na rok szkolny 2019/2020 - pobierz plik