WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Owczarach zawiadamia, że dysponuje wolnymi miejscami w klasie pierwszej ,do której prowadzi zapisy na kolejny rok szkolny.
 
Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać od 18 lutego do 1 marca br. w sekretariacie szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowością Owczary).
 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie placówki przyjmowane są na podstawie zgłoszenia.
 
Druki można pobrać w sekretariacie oraz ze szkolnej strony internetowej.
 
Jednocześnie zapraszamy serdecznie na dni otwarte w naszej szkole: 22 lutego (piątek) w godz. 16.00 - 18.00 oraz 22 lutego (sobota) w godz. 10.00 - 12.00

Załączniki:
Załącznik nr 1 - pobierz plik
Załącznik nr 2 - pobierz plik
Załącznik nr 3 - pobierz plik
Zarządzenie nr 6 - pobierz plik
Zarządzenie nr 10 - pobierz plik

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej (niewłaściwe skreślić) Szkoły Podstawowej w Owczarach na rok szkolny 2019/2020 - pobierz plik

W DNIACH 18 LUTEGO - 1 MARCA przyjmujemy wnioski wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Owczarach na rok szkolny 2019/2020.
 
Zamieszczamy  wniosek wraz z załącznikami oraz zarządzenia Wójta Gminy Zielonki określające terminy i zasady rekrutacji.
 
Jednocześnie zapraszamy serdecznie na dni otwarte w naszej szkole: piątek 22 lutego w godz. 16.00 - 18.00 oraz w sobotę 23 lutego w godz. 10.00 - 12.00
 
Będzie możliwość obejrzenia zaplecza dydaktycznego, zadania pytań nauczycielom, zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych organizowanych w placówce.
 
JESZCZE RAZ SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - pobierz plik
Załącznik nr 2 - pobierz plik
Załącznik nr 3 - pobierz plik
Załącznik nr 4 - pobierz plik
Załącznik nr 5 - pobierz plik
Załącznik nr 6 - pobierz plik
Zarządzenie nr 5 - pobierz plik
Zarządzenie nr 11 - pobierz plik
Dziennik Urzędowy - pobierz plik

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej (niewłaściwe skreślić) Szkoły Podstawowej w Owczarach na rok szkolny 2019/2020 - pobierz plik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach informuje, że od 4 lutego do 12 lutego 2019 roku będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 dzieci z obwodu szkoły, tj. miejscowości Owczary.
 
Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń w tych dniach prowadzi sekretariat szkoły w godz. 7.00 - 15.00. Telefon kontaktowy 12 419 41 93.
 
Zgłoszenia dziecka należy dokonać osobiście.
 
Niezbędne są następujące dokumenty:
 
1) dowód osobisty rodzica
2) dokument potwierdzający pesel dziecka (skrócony odpis aktu urodzenia, dowód osobisty, inne)
3) wypełniony druk zgłoszenia dziecka - pobierz plik
4) oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ - pobierz plik

OŚWIADCZENIE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA*) O ZAMELDOWANIU - pobierz plik

Zarządzenie nr 6 /2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2019/2020 - pobierz plik

W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszone postępowanie rekrutacyjne.
 
Druki można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki "Zapisy i rekrutacja" oraz w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Zielonki:

nr 70 - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

nr 71 - w sprawie ustalenia wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedstawiamy poniżej wzór obowiązującego w procesie rekrutacyjnym wniosku, załączników do wniosku, obowiązujące w rekrutacji terminy.

W momencie złożenia wniosku rodzic/opiekun prawny winien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Obowiązkiem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.

Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 r. - pobierz plik

Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 r. - pobierz plik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 71 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017roku - pobierz plik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 70 z dnia  31 marca 2017 r. - pobierz plik

OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU ROCZNEGO ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT - pobierz plik

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY - pobierz plik

OŚWIADCZENIE  MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA O ZAMELDOWANIU - pobierz plik

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA - pobierz plik

OŚWIADCZENIE RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA O UCZĘSZCZANIU POZOSTAŁYCH DZIECI Z RODZINY KANDYDATA DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, DZIECKA POSIADAJĄCEGO RODZEŃSTWO - pobierz plik

W przypadku posiadania wolnych miejsc w klasie 1 zostanie uruchomiony proces rekrutacji.

Zamieszczamy poniżej stosowne Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki wraz z obowiązującymi terminami.

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowością Owczary obowiązuje druk "Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej" oraz stosowne oświadczenia.

Podobnie jak przy zgłoszeniu, w momencie składania wniosku rodzic/opiekun prawny winien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz odpis skróconego aktu urodzenia dziecka.

Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 r. - pobierz plik

Terminy - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 67 z dnia 31 marca 2017 r. - pobierz plik

Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 r. - pobierz plik

Wniosek - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 69 z dnia 31 marca 2017 r. - pobierz plik

Oświadczenie - Załącznik do „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej – dotyczy dzieci zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym” - pobierz plik